dijous, 31 de gener de 2013

La cullereta del CAVA, la cucharilla del CAVA


Tapa l'ampolla amb una cullereta-  Em deia el meu pare, quan quedava mitja ampolla de cava
 - i posa-la a la nevera.
Jo era adolescent, ho feia, però se m’escapava el riure, perquè creia que era una rucada com una casa.
I tampoc sé d’on va treure ell aquesta idea, ja que un dia li ho vaig preguntar i no em va saber respondre. Però a casa, es feia.
Fa anys, em van explicar el perquè d’això. Però abans d’entrar en el perquè, mirem què passa dins del líquid d’una ampolla de CAVA.El gas que contenen les begudes com el  CAVA,  es forma de manera natural degut a la acció de certs llevats que s’alimenten de sucre i generen alcohol i diòxid de carboni com a  productes secundaris.  Aquest gas carbònic (CO2), a l’estar reclòs dins de l’ampolla, crea una sobrepressió d’unes sis atmosferes (ATM), que un cop degorjada, arriba al consumidor amb una pressió propera a les 3,5 ATM. Com que en la natura, tot tendeix a
 cercar l’equilibri, (tèrmic, elèctric, químic, etc) a l’obrir una ampolla de CAVA, aquesta sobrepressió interna, tendeix a equilibrar-se amb la externa, que sol ser als voltants de una ATM, i el gas carbònic que es troba dissolt en el CAVA, s’allibera, i ho fa de dues formes distintes: per difusió a través de la superfície del líquid (en torn a un 80%) i mitjançant la formació de bombolles en el interior del mateix.
 Mitjançant microscòpia electrònica, s’ha demostrat que les bombolles s’originen a les impureses adherides a les parets del vidre de la copa per un fenomen denominat nucleació. (Fig.2) Aquestes  impureses es deuen principalment a les petites fibres de cel·lulosa que s’han quedat  a l’assecar la copa, que no es mullen completament a l’abocar el líquid a la copa, i que solen quedar submergides atrapant petites bombolles d’aire entre els forats de les seves formes irregulars. Les bombolles també poden ser degudes a impureses dels porus de la copa, ratllades a les parets, restes de detergent, brutícia, etc.  Si aquestes bombolles superen un radi crític (en el CAVA es de unes 0.2 µm (micres)), una part del CO2 dissolt de la beguda abandonarà el líquid i començarà a entrar en elles augmentant-ne la seva mida. La bombolla es manté unida a la impuresa fins a que la seva mida es tant gran que, per flotabilitat, es desprèn iniciant un camí cap a la superfície. El despreniment no es total sinó que deixa enrere una petita quantitat d’aire que serveix com a llavor per a la formació d’una nova bombolla. I així, una rere l’altre, van creant un rosari de bombolles que pugen ordenadament fins a la superfície del líquid. S’estima que dins de cada ampolla de CAVA hi ha uns vint milions de bombolles.Aquestes petites bombolles van augmentant la seva mida durant la seva ascensió com a conseqüència de la menor pressió a la superfície. Durant el seu trajecte, les bombolles multipliquen el seu volum por un milió fins arribar a la mida d’un 1 mm.  Com que el CAVA conté  gran quantitat d’ingredients dissolts, alguns d’ells tensioactius, es a dir, molècules que tenen part d’atracció per l’aigua (hidròfiles) i  una altre que la repèl (hidròfoba), aquestes molècules s’agrupen sobre la superfície de les bombolles: la part hidròfoba cap a dins de la bombolla i la hidròfila cap a fora, dins  del líquid. D’aquesta manera proporcionen a la superfície una consistència més gran i obstaculitzen la entrada de gas impedint, en part, el creixement de la bombolla. En aquest moment, es forma una cavitat corresponent  a la part hidròfoba de la bombolla que al tancar-se per l’acció de la tensió superficial projecta cap amunt  una finíssima gota de líquid. En menys de 3 milisegons, la superfície torna a estar perfectament plana per l’acció de la gravetat.
La mida de les bombolles no sols depenen de la concentració de CO2, també  d’altres factors como sals dissoltes, carbohidrats i minerals constituents de la beguda.
Segons la Teoria cinetico-molecular dels gasos i el seu model interpretatiu, la solubilitat dels gasos en líquids augmenta a temperatures baixes. Quan destapem una ampolla de CAVA, l'expulsió del tap és menys violenta com més freda estigui la beguda. És a dir, que el fet d'estar a la nevera i a baixa temperatura, també contribuirà a que la pèrdua del gas de la beguda es produeixi de manera més pausada, per la major solubilitat del CO2.
Dit això, ja fa anys, uns nois Italians, van voler estudiar al laboratori, amb una inversió de temps, diners i mitjans no gens menyspreable, si la cullereta al coll de l’ampolla i dins de la nevera podia tenir sentit o no. Quan deixem mitja ampolla plena, i la tapem hermèticament, la sobrepressió que tenim a dinsdel líquid va a buscar l'equilibri de pressió amb la part buida, de manera, que quan destapem altre cop l'ampolla, se'ns escapa de cop el CO2 compensat, i ens queda el CAVA sense pressió. I això que l'ampolla estava tapada!! Podem pensar.
Al laboratori van veure que la cullereta, al ser de metall és millor conductora del fred que no pas l'aire, i aquesta actua com una mena de radiador, que quan es penja a l'ampolla, l'aire de l'interior del coll de l'ampolla es refreda més ràpid que l'aire de dins d'una ampolla sense cullereta. Ara, l'aire fred és més dens que l'aire calent, cosa que actua com a tap fred, i al ser el CO2 més dens, menys gas es pot escapar i aquest al caure altre cop al CAVA, es redissolt altre vegada integrant-se en el líquid i mantenint més temps la pressió original de CO2. O sigui, el CO2 que es desprèn.
de dins del CAVA i s’escapa cap al coll de l’ampolla, al tocar amb el metall, es refreda i torna a caure i reintegrar-se a dins del CAVA. Per tant, la cullereta funciona.
Fa uns anys la casa de Champagne Ruinart, va treure al mercat un tap inspirat en l'efecte cullereta, per a potenciar aquesta major durabilitat de l'ampolla oberta.
Cal dir però, que la millor manera per a gaudir un CAVA en la seva major expressió, és acabar-se l'ampolla amb celeritat. I no cal fer cap estudi per a demostrar això. 

Versión Castellana 
Hay una costumbre, en algunos hogares, de poner una cucharilla metálica en las botellas de espumoso que no se han terminado. Y cuentan que de esta manera, no se pierde el gas…
Hace unos años, me explicaron el porqué de esto. Pero antes de entrar en el porqué, miremos qué pasa dentro del líquido de una botella de CAVA.
El gas que contienen las bebidas como el CAVA, se forma de manera natural debido a la acción de ciertas levaduras que se alimentan de azúcar y generan alcohol y dióxido de carbono como productos secundarios. Este gas carbónico (CO2), al estar encerrado dentro de la botella, crea una sobrepresión de unas 6 atmósferas (ATM), que una vez hecho el degüelle, llega al consumidor con una presión cercana a las 3,5 ATM.
Como en la naturaleza, todo tiende a buscar el equilibrio, (térmico, eléctrico, químico, etc) al abrir una botella de CAVA, esta sobrepresión interna, tiende a equilibrarse con la externa, que suele ser de 1 ATM, y el gas carbónico que se encuentra disuelto en el CAVA, se libera, y lo hace de dos formas distintas: por difusión a través de la superficie del líquido (en torno a un 80%) y mediante la formación de burbujas en el interior del mismo.
Mediante microscopía electrónica, se ha demostrado que las burbujas se originan en las impurezas adheridas en las paredes del cristal de la copa, por un fenómeno denominado nucleación (Fig.2). Estas impurezas se deben principalmente a las pequeñas fibras de celulosa que se han quedado al secar la copa, que no se mojan completamente al verter el líquido en la copa, y que suelen quedar sumergidas atrapando pequeñas burbujas de aire entre los huecos de sus formas irregulares. Las burbujas también pueden ser debidas a impurezas de los poros de la copa, arañazos en las paredes, restos de detergente, suciedad, etc.Si estas burbujas superan un radio crítico (en el CAVA es de unas 0.2 micras (micras)), una parte del CO2 disuelto de la bebida abandonará el líquido y comenzará a entrar en ellas aumentando su tamaño. La burbuja se mantiene unida a la impureza hasta que su tamaño es tan grande que, por flotabilidad, se desprende iniciando un camino hacia la superficie. El desprendimiento no es total sino que deja atrás una pequeña cantidad de aire que sirve como semilla para la formación de una nueva burbuja. Y así, una tras otra, van creando un rosario de burbujas que suben ordenadamente hasta la superficie del líquido. Se estima que dentro de cada botella de CAVA hay unos veinte millones de burbujas.
Estas pequeñas burbujas van aumentando su tamaño durante su ascensión como consecuencia de la menor presión en la superficie. Durante su trayecto, las burbujas multiplican su volumen por un millón hasta llegar al tamaño de un 1 mm. Como el CAVA contiene gran cantidad de ingredientes disueltos, algunos de ellos tensoactivos, es decir, moléculas que tienen parte de atracción por el agua (hidrófilas) y otra que la repelen (hidrófoba), estas moléculas se agrupan sobre la superficie de las burbujas: la parte hidrófoba hacia dentro de la burbuja y la hidrófila hacia fuera, dentro del líquido. De esta manera proporcionan a la superficie una consistencia mayor y obstaculizan la entrada de gas impidiendo, en parte, el crecimiento de la burbuja. En este momento, se forma una cavidad correspondiente a la parte hidrófoba de la burbuja que al cerrarse por la acción de la tensión superficial proyecta hacia arriba una finísima gota de líquido. En menos de 3 milisegundos, la superficie vuelve a estar perfectamente plana por la acción de la gravedad.
 El tamaño de las burbujas no sólo dependen de la concentración de CO2, también de otros factores como sales disueltas, carbohidratos y minerales constituyentes de la bebida.
Según la teoría cinética-molecular de los gases y su modelo interpretativo, la solubilidad de los gases en líquidos aumenta a temperaturas bajas. Cuando destapamos una botella de CAVA, la expulsión del tapón es menos violenta cuanto más fría esté la bebida. Es decir, que el hecho de estar en la nevera y a baja temperatura, también contribuirá a que la pérdida del gas de la bebida se produzca de manera más pausada, por la mayor solubilidad del CO2.
Dicho esto, ya hace años, unos chicos italianos, quisieron estudiar en laboratorio, con una inversión de tiempo, dinero y medios nada despreciable, si la cucharilla en el cuello de la botella y dentro de la nevera podía tener sentido o no. Cuando dejamos media botella llena, y la tapamos herméticamente, la
sobrepresión que tenemos dentro del líquido va a buscar el equilibrio con la parte vacía y equilibran las presiones, de modo que cuando destapamos otra vez la botella, se nos escapa de golpe todo el CO2 compensado, y nos queda el CAVA sin presión. Y eso que la botella estaba tapada! Podemos pensar.
En el laboratorio vieron que la cucharilla, al ser de metal es mejor conductora del frío que no el aire, y ésta actúa como una especie de radiador, que cuando se cuelga en la botella, el aire del interior del cuello se enfría más rápido que el aire de dentro de una botella sin cucharilla.
Ahora, el aire frío es más denso que el aire caliente, lo que actúa como un tapón frío, y al ser el CO2 más denso, este cae otra vez hacia el CAVA, y se redisuelve otra vez integrándose en el líquido y manteniendo más tiempo la presión de CO2 original. O sea, el CO2 que se desprende de dentro del CAVA y escapa hacia el cuello de la botella, al  tocar con el metal, se enfría y vuelve a caer y reintegrarse dentro del CAVA. Por tanto, la cucharilla funciona.
Hace unos años la casa de Champagne Ruinart, sacó al mercado un tapón inspirado en el efecto cucharilla, para potenciar esta mayor durabilidad de la botella abierta.
Hay que decir sin embargo, que la mejor manera para disfrutar un CAVA en su mayor expresión, es acabarse la botella con celeridad. Una norma que no admite discusión.
 

dijous, 24 de gener de 2013

Visita a Celler Alta Alella, DO Alella

El celler Alta Alella és un projecte de Josep Maria Pujol-Busquets que va néixer a principis dels anys 90. La finca està situada a la zona agrícola del Parc Natural de la Serralada de Marina, entre els municipis d'Alella i Tiana, i te unes 17 hectàrees de vinya, plantades amb les varietats negres Pinot Noir, Syrah, Mataró, i Cabernet Sauvignon, i de varietats blanques tenen Pansa Blanca, Chardonnay, Muscat i Sauvignon Blanc, juntament amb altres varietats experimentals.
La finca es troba a dos km del Mediterrani, i les vinyes estan situades sobre costers i terrasses d'entre 100 i 250 m d'altitud, en un sòl de sauló, un dels factors que més marca els vins d'Alella. El sauló és un sòl acídic, amb nivells molt baixos de calcària activa, poca matèria orgànica i baixa retenció d'aigua.
Segons ens expliquen cada varietat està plantada en funció de l'orientació de la parcel·la. Així s'aprofita l'orientació a ponent, a fi i efecte d'aconseguir raïms molt madurs i d'alta graduació, aptes per a dolços i negres; mentre que l'orientació a llevant s'aprofita per obtenir raïms més aromàtics i florals, aptes per a vins més lleugers i de base cava. La propietat ha estat declarada i certificada ecològica des del seu origen.
Els vins tastats a la nostra visita varen ser:
Lanius 2010, fet amb un cupatge de Pansa Blanca, Chardonay, Sauvignon Blanc, Viognier i Muscat. Un vi llaminer, fàcil de beure, ampli en boca, de bona acidesa.
Exeo 2010, fet amb un cupatge de Chardonnay i Viognier. És un vi Fermentat i criat en bota, on tot el vi està marcat per aquest aspecte.
Tastem un vi anomenat Blanc de neu, fet amb Pansa Blanca, Chardonnay i Viognier, amb una elaboració inspirada en el ice wine  alemanys. En el nostre cas el vi li faltava madurar i polir l’acidesa. Deixarem doncs, passar un temps prudencial.
Passem al Cava i comencem amb un Privat nu 2010, fet 100% amb Pansa Blanca, i una criança mínima de 15 mesos, criat sense adició de SO2.  És un cava que se’ns mostra fresc, records vegetals amb una bombolla fina, amb uns tocs metàl·lics en boca
El Mirgin 2008, és un cava fet amb Chardonnay que en part, ha estat en bota de fusta,  amb vi de  Pinot Noir de collita anterior. Trobem un producte madur, amb una certa oxidació, records de ferro rovellat i de sang, i amb un carbònic més present.
El PS Xtrem 2010, elaborat amb la varietat Petit Shiraz, trobem un vi fresc, expressiu, records de fruita vermella, amb un final tànnic.
Acabem amb un Dolç Mataró. Vi elaborat amb la varietat autòctona Mataró. És un vi dolç, amb records de fruita dessecada (panses, figues, prunes), amb un llarg final de boca, que convida a recrear-se en cada copa.
Un vins marcats pel seu treball en celler, buscant treure uns productes molt personals.
Versión Castellana    
La bodega Alta Alella es un proyecto de Josep Maria Pujol-Busquets, que nació a principios de los años 90. La finca está situada en la zona agrícola del Parque Natural de la Serralada  de Marina, entre los municipios de Alella y Tiana, y tiene unas 17 hectáreas de viñedo, plantadas con las variedades tintas Pinot Noir, Syrah, Mataró, y Cabernet Sauvignon, y de variedades blancas tienen Pansa Blanca, Chardonnay, Muscat y Sauvignon Blanc, junto con otras variedades experimentales.
La finca se encuentra a dos kilómetros del mar Mediterráneo, y las viñas están situadas sobre laderas y terrazas de entre 100 y 250 m de altitud, en un suelo de arenisca, uno de los factores que más marca los vinos de la DO Alella. El arenisca es un suelo acídico, con niveles muy bajos de caliza activa, poca materia orgánica y baja retención de agua.
Según nos cuentan cada variedad está plantada en función de la orientación de la parcela. Así se aprovecha la orientación a poniente, con el fin de conseguir uvas muy maduras y de alta graduación, aptos para dulces y tintos, mientras que la orientación a levante se aprovecha para obtener uvas más aromáticas y florales, aptas para vinos más ligeros y de base cava. La propiedad ha sido declarada y certificada ecológica desde su origen.
Los vinos catados en nuestra visita fueron:
Lanius 2010, hecho con un coupage de Pansa Blanca, Chardonnay, Sauvignon Blanc, Viognier y Muscat. Un vino goloso, fácil de beber, amplio en boca, de buena acidez.Exeo 2010, hecho con un coupage de Chardonnay y Viognier. Es un vino Fermentado y criado en barrica, donde todo el vino está marcado por este aspecto.
Probamos un vino llamado Blanc de neu, hecho con Pansa Blanca, Chardonnay y Viognier, con una elaboración inspirada en los ice wine alemanes. En nuestro caso el vino le faltaba madurar y pulir la acidez. Dejaremos pues, pasar un tiempo prudencial.
Pasamos al Cava y comenzamos con un Privat Nu 2010, hecho 100% con Pansa Blanca, y una crianza mínima de 15 meses, criado sin adición de SO2. Es un cava que nos muestra fresco, recuerdos vegetales con una burbuja fina, con unos toques metálicos en boca.
El Mirgin 2008, es un cava hecho con Chardonnay que en parte, ha estado en barrica, y con vino de Pinot Noir de la cosecha anterior. Encontramos un producto maduro, con una cierta oxidación, recuerdos de hierro oxidado y de sangre, y con un carbónico más presente.El PS Xtrem 2010, elaborado con la variedad Petit Shiraz, encontramos un vino fresco, expresivo, recuerdos de fruta roja, con un final tánico.
Acabamos con un Dolç Mataró. Vino elaborado con la variedad autóctona Mataró. Es un vino dulce, con recuerdos de fruta desecada (pasas, higos, ciruelas), con un largo final de boca, que invita a recrearse en cada copa.
Un vinos marcados por su trabajo en bodega, buscando sacar unos productos muy personales.

dilluns, 14 de gener de 2013

Bouquet d'Alella, DO Alella


Bouquet d’Alella
Sant Josep de Calasanç, 8
Alella
Visites  concertades: 
Diumenges a les 12h visites guiades, Visita de les vinyes, celler i degustació 10 €.

És el celler més jove de la DO D’Alella, amb sols tres anyades al mercat. Treballen les varietats autòctones de la zona, i també de foranies, em mode experimentació. El celler està situat en l’antiga propietat de la família, una casa noble de pages, del segle XIV, que ha estat rehabilitada com a celler, oferint la possibilitat de llogar les sales per a esdeveniments privats.
Ofereixen als visitants unes activitats anomenades sensacions bouquet, per acostar-se al món del vi, de les que en destaco dues:
Picnic entre vinyes....
En un espai que tenen habilitat entre les vinyes i amb vistes al mar, l’activitat consta d’una cistella per a dues persones on hi trobem una ampolla de vi, aigua, fruita fresca, i dinar o sopar. El preu es de 30 euros per persona.
Visita entre vinyes....
Consta d’una visita guiada per les vinyes, acabant amb un tast al celler. El preu és de 10€  si es tasta un vi , i de 15€ si es tasten tres vins.
  
En la nostra visita hem tastat mostres de tina, vins encara acabant-se, una Garnatxa blanca 2012 i  la Pansa blanca 2012, dos vins nets, frescos i perfumats. El Shiraz 2012, discret en nas, se li ha de donar temps, i un Cabernet Sauvignon 2012 força interessant.
Tastem un cupatge de garnatxa blanca i pansa blanca 2011, o trobem un vi floral, exòtic, femení, fàcil de beure, sense estridències en boca.
Una  garnatxa blanca i pansa blanca 2011 fermentada en bota, on destaquen les aromes de la fusta,( fumats, torrats) records de mantega i vainilles, amb una boca untuosa i un agradable final lleugerament amarg. Hem trobat una fusta ben integrada, gens molesta.
En resum, un jove celler, que comencen el seu camí, amb uns vins nets, honestos i a preus competitius.


Version castellana
Bouquet d’Alella
Sant Josep de Calasanç, 8
Alella
Visitas concertadas:
Domingos a las 12h visitas guiadas, Visita de los viñedos, bodega y degustación 10 €.

Es la bodega más joven de la DO Alella, con sólo tres añadas en el mercado. Trabajan las variedades autóctonas de la zona, y también de foráneas, a modo de experimentación. La bodega está situada en la antigua propiedad de la familia, una casa noble de payes, del siglo XIV, que ha sido rehabilitada como bodega, ofreciendo la posibilidad de alquilar las salas para eventos privados.
Ofrecen a los visitantes unas actividades denominadas sensaciones bouquet, para acercarse al mundo del vino, de las que destaco dos:
Picnic entre viñedos ....
En un espacio habilitado entre las viñas y con vistas al mar, la actividad consta de una cesta para dos personas donde encontramos una botella de vino, agua, fruta fresca, y almuerzo o cena. El precio es de 30 euros por persona.
Visita entre viñedos ....
Consta de una visita guiada por los viñedos, acabando con una cata en la bodega. El precio es de 10 € si ​​se cata un vino, y de 15 € si ​​se catan tres vinos.

En nuestra visita hemos podido catar muestras de tina, vinos todavía acabándose, una Garnacha blanca 2012 y la Pansa Blanca 2012, dos vinos limpios, frescos y perfumados. El Shiraz 2012, discreto en nariz, se le debe dar tiempo, y un Cabernet Sauvignon 2012 interesante.
Probamos un coupage de garnacha blanca y pansa blanca 2011, donde encontramos un vino floral, exótico, femenino, fácil de beber, sin estridencias en boca.
Una garnacha blanca y pansa blanca 2011 fermentada en barrica, donde destacan los aromas de la madera, (ahumados, tostados) recuerdos de mantequilla y vainillas, con una boca untuosa y un agradable final ligeramente amargo. Hemos encontrado una madera bien integrada, nada molesta.

En resumen, un joven bodega, que comienzan su camino, con unos vinos limpios, honestos y a precios competitivos.

dijous, 10 de gener de 2013

Celler Quim Batlle, DO Alella

Dalt d’un cim, amb unes espectaculars vistes frontals al mar, i a la dreta, vistes de la ciutat  de Barcelona, que queda a uns 25 minuts de Tiana, trobem el petit celler de Quim Batlle, un celler nascut el 1999.
Unes vinyes en pendent, acaronades per la brisa marina, que deixarà desprès la seva impremta als vins. Al celler, ens atent en Xavier Picazo, enòleg, apassionat i gran coneixedor dels terrers, dels ceps, dels vins i de les seves possibilitats a curt i llarg termini, transmetent entusiasme en el que fa. Treballen amb les varietats picapoll, garnatxa blanca i pansa blanca, buscant la seva expressió varietal i de terrer, treballant sempre amb agricultura ecològica.
Desprès de la vista a les vinyes, comencem tastant vins de tina, encara per embotellar. El primer és un  Pansa blanca 2012, un vi acabat de fer, d’acidesa marcada, salí, records de sidra i de fruita blanca (poma, pera). 
Picapoll 2012, d’acidesa viva, ens mostra uns aromes de fruita exòtica, amb una certa amargor en final de boca, i un perfil salí, fil conductor dels vins del celler, per la seva influència marina.
Comencem amb les ampolles, i tastem el Pansa blanca 2011, un vi molt mineral (fòsfor, mina de llapis), iodat, floral. Ha estat criat en dipòsits d’inoxidable i amb les seves pròpies mares, cosa que fa que les proteïnes dels llevats passin al vi, fent-lo més dens en copa i en boca, i hi trobem una boca untuosa, de bona acidesa, amb uns lleugers records salins.
Foranell 2008 Garnatxa blanca. Trobem un vi molt viu en boca, fresc i aromàtic, amb records anisats, fonoll, tocs salins, sorprèn la seva bona acidesa que li permetrà encara més recorregut en ampolla.
Picapoll 2010, un vi amb una fruita blanca més madura (préssec). Nas particular, molt allunyat dels picapolls comercials que coneixem. En boca mineral, salí i de bona acidesa. Nas particular i sorprenent.
Foranell 2009, 40% pansa blanca, 40% Garnatxa Blanca, 20 % picapoll. Vi floral, records de gessamí, és el vi més càlid en boca de tots, i amb l’acidesa més baixa.
En resum, un celler que ens ha sorprès agradablement, que ofereix al mercat uns vins diferenciats de la resta de la DO Alella, un vins de nivell més alt, enfocat a un consumidor més format, i que busca més profunditat i complexitat en els vins.

Versión castellana
Sobre una cima, con unas espectaculares vistas frontales al mar, y a la derecha, vistas de la ciudad de Barcelona, ​​que queda a unos 25 minutos de Tiana, donde están situados, encontramos la pequeña bodega de Quim Batlle, una bodega nacida en 1999.
Unos viñedos en pendiente, acariciadas por la brisa marina, que dejará después su imprenta en los vinos. En la bodega, nos atiende Xavier Picazo, enólogo, apasionado y gran conocedor de los terruños, las cepas, los vinos y de sus posibilidades a corto y largo plazo, transmitiendo entusiasmo en lo que hace. Trabajan con las variedades picapoll, garnacha blanca y pansa blanca, buscando su expresión varietal y de terruño, trabajando siempre en agricultura ecológica.
Después de la vista a los viñedos, empezamos catando vinos de tina, aún por embotellar.
El primero es un Pansa blanca 2012, un vino recién acabado, de acidez marcada, salino, recuerdos de sidra y de fruta blanca (manzana, pera).
Picapoll 2012, de acidez viva, nos muestra unos aromas de fruta exótica, con un cierto amargor en final de boca, y un perfil salino, hilo conductor de los vinos de la bodega, por su influencia marina.
Empezamos con las botellas, y catamos el Pansa blanca 2011, un vino muy mineral (fósforo, mina de lápiz), yodado, floral. Ha sido criado en depósitos de inoxidable y con sus propias madres, lo que hace que las proteínas de las levaduras pasen al vino, haciéndolo más denso en copa y en boca, y encontramos una boca untuosa, de buena acidez, con unos ligeros recuerdos salinos.
Foranell 2008 Garnacha blanca. Encontramos un vino muy vivo en boca, fresco y aromático, con recuerdos anisados, hinojo, toques salinos, sorprende su buena acidez que le permitirá aún más recorrido en botella.
Picapoll 2010, un vino con una fruta blanca más madura (melocotón). Nariz particular, muy alejado de los picapoll comerciales que conocemos. En boca mineral, salino y de buena acidez. Nariz particular y sorprendente.
Foranell 2009, (40% pansa blanca, 40% Garnacha Blanca, 20% picapoll).
Vino floral, recuerdos de jazmín, es el vino más cálido en boca de todos, y con la acidez más baja.

En resumen, una bodega que nos ha sorprendido agradablemente, que ofrece al mercado unos vinos singulares, diferenciados del resto de la DO Alella, un vinos de más alto nivel, enfocado a un consumidor más formado, y que busca más profundidad y complejidad en los vinos .   

diumenge, 6 de gener de 2013

Brindar amb cervesa

Aquest cap d’any, dues cadenes de televisió, Antena 3 i la Sexta, (canals del grup Planeta) han substituït el tradicional brindis amb cava, per un brindis amb cervesa, concretament cerveza estrella de Galícia.
Això sembla que ha generat un malestar en el sector del vi i del cava. I queixes.
Simplement el que ha succeït es que el mercat, és això: un mercat, i per tant subjecte a preu, i si algú paga, mana.
Fa anys que el sector del vi està perdent mercat, vendes i diners. Fa 30 anys, a la península es consumien 70 litres de vi per persona i any. Ara es consumeixen menys de 17 litres per persona i any. Si és cert, que últimament això s’ha vist agreujat per la situació econòmica que estem travessant, el carnet per punts i la llei antitabac, però, fa anys que la tendència de consum s’ha traslladat a l’industria cervesera i a les begudes carbonatades (refrescos de cola, taronja, llimona, etc).
Això és fruit de fortes campanyes publicitàries, i sobretot de connectar amb el públic jove, que indefectiblement serà el consumidor de demà. 
Que és el que ha de fer el sector del vi? Doncs no els queda més remei que posar-se les piles (tal com ha fet amb bon criteri Juve y Camps patrocinant les campanades de TV3)  ja que, les tradicions, son tradicions, però la població  ràpidament les canvia influïts per les campanyes de publicitat, i si no, mireu el que ha passat amb l’absurda tendència al Papa Noel i la lamentable festa de Halloween. El consumidor és de memòria dèbil. I mal·leable.

Versión Castellana
Este fin de año, dos cadenas de televisión, Antena 3 y la Sexta, (canales del grupo Planeta) han sustituido el tradicional brindis con cava, por un brindis con cerveza, concretamente cerveza Estrella de Galicia.
Esto parece que ha generado un malestar en el sector del vino y del cava. Y quejas.
Simplemente lo que ha sucedido es que el mercado, es eso: un mercado, y por tanto sujeto a precio, y si alguien paga, manda.
Hace años que el sector del vino está perdiendo mercado, ventas y dinero. Hace 30 años, en la península se consumían 70 litros de vino por persona y año. Ahora se consumen menos de 17 litros por persona y año. Si es cierto, que últimamente esto se ha visto agravado por la situación económica que estamos atravesando, el carné por puntos y la ley antitabaco, pero hace años que la tendencia de consumo se ha trasladado a la industria cervecera y las bebidas carbonatadas (refrescos de cola, naranja, limón, etc).
Esto es fruto de fuertes campañas publicitarias, y sobre todo de conectar con el público joven, que indefectiblemente será el consumidor de mañana.
Que es lo que debe hacer el sector del vino? Pues no les queda más remedio que ponerse las pilas (tal como ha hecho con buen criterio Juve y Camps patrocinando las campanadas de TV3) ya que, las tradiciones, son tradiciones, pero la población rápidamente las cambia influidos por las campañas de publicidad, y si no, mirad lo que ha pasado con la absurda tendencia al Papa Noel y la lamentable fiesta de Halloween. El consumidor es de memoria débil. Y maleable.