dimarts, 31 de maig de 2011

Anàlisi i interpretació dels perfils sensorials del vi

Conèixer el perfil sensorial d'un vi, quines substàncies hi intervenen i com pot modificar-se, ha estat un desig dels elaboradors des de sempre. En el curs de la història, han anat evolucionant els coneixements pràctics enològics, també s’ha anat fent el mateix en el coneixement dels components del vi, analitzats per procediments clàssics. Aquesta situació es va mantenir fins a mitjans del segle XX, on el desenvolupament de l'anàlisi instrumental va possibilitar la identificació de multitud de molècules responsables del color, gust i olor del vi, de manera que a dia d'avui en coneixem més de 1000. Aquest allau d'informació no va servir per aclarir la importància sensorial d'aquestes molècules, sinó tot el contrari, especialment pel que fa a l'aroma i sabor del vi. Les raons del per què, entre altres, van ser les següents:
La identificació dels components de l'aroma es va dur a terme en centres de recerca, dotats de mitjans moderns de separació i identificació de substàncies orgàniques volàtils, per investigadors especialitzats. No obstant això, aquest personal poques vegades eren enòlegs i les molècules identificades van passar a engrossir la llista de components del vi sense establir cap relació amb les seves propietats sensorials.
En el millor dels casos es van descriure les característiques de l'olor del producte pur, potser el de la seva dissolució aquosa o alcohòlica i com a molt el seu llindar de detecció.
Lògicament, els enòlegs en llegir aquests treballs van acceptar una relació directa entre l'olor d'aquestes molècules pures i el de certes notes del vi, imputant-li la seva paternitat i el seu paper sensorial sense altra comprovació.
L'exemple més clar d'aquesta actuació és el paper dels terpens, fonamentalment del linalol. Un cop identificada aquesta molècula en els vins de raïm moscatell i demostrat que era la responsable de l'olor floral d'aquest vi, no va ser difícil crear el sil·logisme que les notes florals de tots els vins provenien dels terpens, encara que es tractés de vins no terpènics. Aquesta asseveració va llastrar durant força temps la identificació d'altres compostos responsables de moltes notes florals, ja que tothom va donar per fet que els terpens eren els únics responsables d'aquesta sensació, cosa que molts enòlegs encara segueixen creient a dia d'avui.
Els investigadors de l'aroma es van adonar que a l'anàlisi de l'olor el interès no era a la identificació i quantificació de les molècules per se, sinó en la seva correlació amb la percepció humana dels odorants. Per això van combinar l'anàlisi sensorial amb l'instrumental, creant la cromatografia de gasos-olfactometria recolzada per l'espectrometria de masses (GC-O-MS) per a la determinació individual dels compostos odorífers, i van formar panells de tast per definir l'efecte conjunt de els odorants en la mostra de vi. D'aquesta manera es va poder obtenir un llistat dels odorants d'un vi ordenats per la seva potència odorífera, un altre dels seus concentracions analítiques i un altre de les notes aromàtiques característiques d'aquest vi. L'efecte de cada molècula individual a l'aroma global del vi es va comprovar mitjançant assaigs d'addició i de supressió, és a dir, avaluant sensorialment la variació en el seu aroma d'un vi a l’afegir un a un els diferents odorants, o bé reconstruint l'aroma per barreja de tots els odorants menys un. Els resultats van ser, i són, espectaculars, ja que aquest treball encara no ha finalitzat.
En primer lloc, es desmitifica la creença que tots els compostos volàtils identificats en el vi, uns 900, són contribuents nats de la seva aroma. En els estudis per olfactometria de nombrosos vins s'ha trobat que aquest número és del voltant de 40 i, únicament en vins especials o en grans vins, aquest número es pot duplicar.
Versión Castellana
Conocer el perfil sensorial de un vino, qué sustancias intervienen en el mismo y cómo puede modificarse, ha sido un deseo de los elaboradores desde el período Neolítico. Seguramente expresado no con estas palabras, pero sí con el fondo de las mismas.
De forma similar a como durante el curso de la historia fueron evolucionando los conocimientos prácticos enológicos, así también lo fue haciendo el conocimiento de los componentes del vino, analizados por procedimientos clásicos. Esta situación se mantuvo hasta mediados del siglo XX, en que el desarrollo del análisis instrumental posibilitó la identificación de multitud de moléculas responsables del color, gusto y olor del vino, de forma que a día de hoy conocemos más de 1000. Aunque parezca extraño, semejante aluvión de información no sirvió para aclarar la importancia sensorial de tales moléculas, sino todo lo contrario, especialmente en lo referente al aroma y sabor del vino. Las razones del por qué, entre otras, fueron las siguientes:
La identificación de los componentes del aroma se llevó a cabo en centros de investigación, dotados de medios modernos de separación e identificación de sustancias orgánicas volátiles, por investigadores especializados en tales cometidos. Sin embargo, este personal rara vez era enólogo y las moléculas identificadas pasaron a engrosar la lista de componentes del vino sin establecer relación alguna con las propiedades sensoriales de éste.
En el mejor de los casos se describieron las características del olor del producto puro, acaso el de su disolución acuosa o alcohólica y como mucho su umbral de detección. Lógicamente, los enólogos al leer estos trabajos aceptaron una relación directa entre el olor de estas moléculas puras y el de ciertas notas del vino, achacándoles su paternidad y su papel sensorial sin otra comprobación. El ejemplo más claro de esta actuación es el papel de los terpenos, fundamentalmente del linalol. Una vez identificada esta molécula en los vinos de uva moscatel y demostrado que era la responsable del olor floral de este vino, no fue difícil crear el silogismo de que las notas florales de todos los vinos provenían de los terpenos, aunque se tratase de vinos no terpénicos. Esta aseveración lastró durante bastante tiempo la identificación de otros compuestos responsables de muchas notas florales, pues todo el mundo dio por sentado que los terpenos eran los únicos responsables de esa sensación, cosa que muchos enólogos todavía siguen creyendo a día de hoy.
Por otra parte tampoco se conoció hasta casi finales de siglo la importancia de otros precursores de aromas distintos a los terpenos glicosilados, como los derivados tiólicos y su origen botánico como derivados de la cisteína y del glutatión. Lo mismo se puede decir de los derivados norisoprenoídicos. Estos compuestos han demostrado ser claves en el aroma de muchos vinos.
El avance tan impresionante experimentado en el conocimiento del aroma del vino en los últimos 20 años se debe, fundamentalmente, al cambio de estrategia en la investigación y a la democratización de la espectrometría de masas.
Los investigadores del aroma se dieron cuenta que en el análisis del olor el interés no estaba en la identificación y cuantificación de las moléculas per se, sino en su correlación con la percepción humana de los odorantes. Por esto combinaron el análisis sensorial con el instrumental, creando la cromatografía de gases-olfatometría apoyada por la espectrometría de masas (GC-O-MS) para la determinación individual de los compuestos odoríferos, y formaron paneles de cata para definir el efecto conjunto de los odorantes en la muestra de vino. De esta forma se pudo obtener un listado de los odorantes de un vino ordenados por su potencia odorífera, otro de sus concentraciones analíticas y otro de las notas aromáticas características de ese vino. El efecto de cada molécula individual en el aroma global del vino se comprobó mediante ensayos de adición y de supresión, esto es, evaluando sensorialmente la variación en su aroma de un vino al añadirle uno a uno los distintos odorantes, o bien reconstruyendo el aroma por mezcla de todos los odorantes menos uno. Los resultados fueron, y son, espectaculares, pues este trabajo todavía no ha finalizado.
En primer lugar, se desmitificó la creencia de que todos los compuestos volátiles identificados en el vino, unos 900, son contribuyentes natos de su aroma. En los estudios por olfatometría de numerosos vinos se ha encontrado que este número es de alrededor de 40 y, únicamente en vinos especiales o en grandes vinos, dicho número se puede duplicar.

diumenge, 29 de maig de 2011

El cerebro Goloso

Aquest llibre tracta d'aliments, gustos i aromes, de la fam i la sacietat, però també del plaer. En certa manera, parla de les nostres experiències més habituals. Res més familiar que apreciar el gust d'un aliment quan es té gana i sentir plaer en això. Res més natural que negar-se a menjar quan no es té gana, o bé quan l'aliment no és bo. Tracta d'experiències diàries, fonts de petites satisfaccions o decepcions. També hi ha moments excepcionals, són aquelles menges de festa preparades amb cura, posades en escena, viscudes amb exaltació i molt comentades més tard.
Però succeeix que aquesta meravellosa simplicitat es veu amenaçada. ¿No s'està reduint de manera dramàtica la fantàstica varietat dels gustos, conseqüència de l'estandardització dels productes, el cultiu intensiu, la cria intensiva i la substitució perniciosa de la cuina tradicional pels menjars preparats de forma industrial?
Sense parlar dels reglaments de Brussel·les que busquen indicis de substàncies sospitoses en els saborosos productes de les nostres regions.
S’espatllaran definitivament les papil·les gustatives dels nostres fills, seduïts a una edat primerenca per falsos valors culinaris que s'engalanen amb increïbles colors en els temples dels grans àpats?
Serà culpable d'això el mateix plaer al qual ens agradaria considerar innocent?
Com les molècules que escapen dels aliments per aconseguir la mucosa olfactiva i les papil·les gustatives es converteixen en sensacions?
D'on sorgeix el plaer indissoluble d'ingerir?
Totes aquestes respostes, i moltes més, en aquest llibre.
André Holley, investigador rigorós i divulgador apassionat, està considerat una de les màximes autoritats europees en l’estudi dels sentits del gust i de l’olfacte.

Titol: El cerebro Goloso
Autor: André Holley
Editorial: Rubes

Versión Castellana
Este libro trata de alimentos, gustos y aromas, del hambre y la saciedad, pero también del placer. En cierto modo, habla de nuestras experiencias más habituales. Nada más familiar que apreciar el gusto de un alimento cuando se tiene apetito y sentir placer en ello. Nada mas natural que negarse a comer cuando no se tiene hambre, o bien cuando el alimento no es bueno. Trata de experiencias diarias, fuentes de pequeñas satisfacciones o decepciones. También existen momentos excepcionales, son aquellas comidas de fiesta preparadas con esmero, puestas en escena, vividas con exaltación y muy comentadas más tarde.
Pero sucede que esta maravillosa simplicidad se ve amenazada. ¿No se está reduciendo de manera dramática la maravillosa variedad de los gustos, consecuencia de la estandarización de los productos, el cultivo intensivo, la cría intensiva y la sustitución perniciosa de la cocina tradicional por las comidas preparadas de forma industrial?
Sin hablar de los reglamentos de Bruselas que buscan indicios de sustancias sospechosas en los sabrosos productos de nuestras regiones.
¿Nuestros hijos van a estropear definitivamente sus papilas gustativas, seducidos a una edad temprana por falsos valores culinarios que se engalanan con increíbles colores en los templos de la gran comilona? 
¿Será culpable de ello el propio placer al que nos gustaría considerar inocente?
¿Como las moléculas que escapan de los alimentos para alcanzar la mucosa olfativa y las papilas gustativas se convierten en sensaciones?
¿De donde surge el placer indisoluble de ingerir?
Todas estas respuestas, y muchas más, en este libro.

dissabte, 28 de maig de 2011

Excedrin, remei per a la ressaca.

Si et passes amb el vi,  si comets excès, aquí tenen la solució.

versión castellana

Si te pasas con el vino, si te excedes con el, aqui tienen la solucion.

dimecres, 25 de maig de 2011

Cavas Nadal, festival gastronòmic

S’ha fet un altre any, la festa de caves Nadal, on es poden tastar els seus vins amb productes gastronòmics variats, ostres de Gouthier, carn de bou Angus de  J.Milà, el pa d’aigua de la flecaParés, les conserves d’Adolfo Sádaba (ventresca de tonyina, pebrots espàrregs i guatlla en escabetx), formatges de Maó, pernils ibèrics de Guadiala, fruites i hortalisses de Sergi Fruit, oli de Cocons, sal flor del delta, conserves l’espinaler,  postres de Casa Graupera, etc....

Un festival gastronòmic per gaudir i recordar.    

Versión Castellana
Se ha hecho otro año, la fiesta de cavas Nadal, donde se han podido  degustar sus vinos con productos gastronómicos variados, ostras de Gouthier, carne de buey Angus de J. Milà, el pan de agua de la panadería Parés, las conservas de Adolfo Sádaba (ventresca de atún, pimientos, espárragos y codorniz en escabeche), quesos de Mahón, jamones ibéricos de Guadiala, frutas y hortalizas de Sergi Fruits, aceite de Cocons, sal flor del delta, conservas de espinaler,  postres de Casa Graupera, etc.

Un festival gastronómico para disfrutar y recordar.

divendres, 20 de maig de 2011

Nevera d'un Friki del viLa fira del vi, Priorat, El Masroig, una casa de poble, on obro la nevera i hi trobo això:
la nevera d'un friki del vi.

Versión Castellana
La feria del vino, Priorat, El Masroig, una casa de pueblo, donde abro la nevera y encuentro esto:
la nevera de un friki del vino
dimecres, 18 de maig de 2011

Tast vertical vins col.lecció Torres


La casa Torres ha fet a Barcelona un tast vertical, de vins de col·lecció Torres. El tast, dirigit per Raúl Bobet, director tècnic del grup Torres, es va concentrar en tastar vins de diferents anyades.
Es va tastar:
Fransola 2009, 2004,
Milmanda 2008, 2003, 1997,
Mas la Plana 2007, 1989, 1976,
Reserva Real 2007, 1998 
Grans Muralles 2006, 1996  
Fransola 2004 el vaig trobar interessant, per a mi el Milmanda 1997 era un vi ja acabat, oxidat i tocs d’enranciament, jo no l’hauria posat al tast.
Pel que fa a Mas la Plana, em va impressionar el 1976, especiat, potent, taní fí, amb encara un llarg recorregut en ampolla, queda vi per anys encara.
Raúl Bobet, va fer una introducció dient el següent:
Estem davant de canvis importants.
El vi bàsicament, per mi,  està fet per menjar. I tenim un greu problema darrerament, de que es fan vins moltes vegades per  impressionar, i estem tornant, (i penso que això es bo), al vins fets per maridar amb el menjar. I  això vol dir que si mirem l’aspecte d’un vi, tant de nas com de boca, no es bo, per a mi, que en cap sobresurtin les notes; hi ha d’haver força notes, però han d’estar equilibrades. I la tendència serà aquesta: vins fets per menjar, no tant per ser puntuats per X persones, malgrat que les puntuacions a tots ens ajuden i ningú les menysprea, evidentment.
Quan fas un vi has de saber què vols fer, aquest és el concepte,  i no el que et diuen que has de fer.
I aquest concepte està molt lligat a la vinya, sense vinyes, sense aquesta jardineria, no hi és aquest concepte.
Hi estic d’acord. I ja fa temps. Ja fa temps que hauria d’haver acabat aquesta competició absurda per veure qui fa el vi més concentrat, de capa més alta o amb més IPT. Són vins massa musculats, massa contundents, mancats de delicadesa i que fa difícil d’acabar-se’n l’ampolla. Sembla que s’han adonat d’això i que hi haurà, per fi un canvi.
Son modes, i les modes, arriben, s’instal·len, i marxen.
Versión castellana
La casa Torres ha hecho en Barcelona una cata vertical, de vinos de colección Torres. La cata, dirigida por Raúl Bobet, director técnico del grupo Torres, se centró en catar  vinos de diferentes añadas.
Se cató:
Fransola 2009, 2004,
Milmanda 2008, 2003, 1997,
Mas la Plana 2007, 1989, 1976,
Reserva Real 2007, 1998
Grans Muralles 2006, 1996
El Fransola 2004 lo encontré interesante; para mí el Milmanda 1997 era un vino ya acabado, oxidado y con toques de enranciamiento, yo no lo habría puesto en la cata.
En cuanto a Mas la Plana, me impresionó en 1976, especiado, potente, de tanino fino, con todavía un largo recorrido en botella, demostrando que queda vino por años todavía.
Raúl Bobet, hizo una introducción diciendo lo siguiente:
"Estamos ante cambios importantes.
El vino básicamente, para mí, está hecho para comer. Y tenemos un grave problema últimamente, de que se hacen vinos muchas veces para impresionar, y estamos volviendo, (y pienso que eso es bueno), a los vinos hechos para maridar con la comida. Y eso quiere decir que si miramos el aspecto de un vino, tanto de nariz como de boca, no es bueno, para mí, que en ningúno sobresalgan las notas; deben de haber muchas notas, pero deben estar equilibradas. Y la tendencia será la siguiente: vinos hechos para comer, no tanto para ser puntuados por X persona, aunque las puntuaciones a todos nos ayudan y nadie las desprecia, evidentemente.
Cuando haces un vino tienes que saber qué quieres hacer, este es el concepto, y no lo que te dicen que tienes que hacer.
Y este concepto está muy ligado a la viña, sin viñedos, sin esta jardinería, no es posible este concepto. "
Estoy de acuerdo. Y ya hace tiempo. Ya hace tiempo que debería haber terminado esta competición absurda para ver quién hace el vino más concentrado, de capa más alta o con más IPT. Son vinos demasiado musculados, demasiado contundentes, faltos de delicadeza y que hace difícil de acabarse la botella. Parece que se han dado cuenta de ello y que habrá, por fin un cambio.
Son modas, y las modas, llegan, se  instalan, y se van.

dimarts, 17 de maig de 2011

vins de navarra

S’ha fet a l’hotel Majestic de Barcelona la presentació dels vins de la DO Navarra, on han participat una vintena de cellers amb els seus vins. Destaco d’entre ells, els vins de bodegasValdorba. Un vins amb una presentació moderna, i sobretot, uns vins nets, expressius, equilibrats, on es veu un bon treball de vinya, i un encertat treball en celler, aplicant tecnologia, amb bon ús de la concentració i de treball en botes.
Un celler  que aporta la seva visió dels vins i del terrer, i que ofereix una alternativa diferenciada als vins de la zona. Destaco dels seus vins el Eolo garnacha, eolo rosado, i el eolo moscatel, un vi dolç d’elaboració particular i complicada. Un bon descobriment d’un celler nou.
Que no em a agradar del saló? Una senyora que va mangar tots els dossiers que va poder, entre ells, el meu. Hi ha gent molt miserable.
En un estand, el distribuïdor que atenia a la gent em pregunta si ens coneixem d’alguna cosa ( fa 10 anys que me’l trobo als tastos i presentacions que vaig, sobretot als més fashion, me l’he trobat de festa, me l’he trobat a Bordeus tastant primeurs, a cellers... i em pregunta si ens coneixem d’alguna cosa??) li vaig dir que no, que no és coneixiem. La gent està fatal.
Versión Castellana
Se ha hecho el hotel Majestic de Barcelona la presentación de los vinos de la DO Navarra, donde han participado una veintena de bodegas con sus vinos.
Destaco de entre ellos, los vinos de bodegasValdorba. Un vinos con una presentación moderna, y sobre todo, unos vinos limpios, expresivos, equilibrados, donde se ve un buen trabajo de viña, y un acertado trabajo en bodega, aplicando tecnología, con buen uso de la concentración y de trabajo en barricas.
Una bodega que aporta su visión de los vinos y del terruño, y que ofrece una alternativa diferenciada a los vinos de la zona. Destaco de sus vinos, el Eolo garnacha, Eolo Rosado, y el Eolo moscatel, un vino dulce de elaboración particular y complicada. Un buen descubrimiento de una nueva bodega.


¿Que no me a gustó del salón? Una señora que robó todos los dossiers que pudo, entre ellos, el mío. Hay gente muy miserable.
En un stand, el distribuidor que atendía a la gente me pregunta si nos conocemos de algo (hace 10 años que me lo encuentro en catas y presentaciones que voy, sobre todo a las más fashion, me lo he encontrado de fiesta, me lo he encontrado en Burdeos catando primeurs, en bodegas ... y me pregunta si nos conocemos de algo?)  le dije que no, que no nos conociamos. La gente está fatal.

dimarts, 10 de maig de 2011

Perelada Comercial, presentació a BCN

Aquesta setmana s’ha fet la presentació dels vins de Perelada Comercial, presentant els vins de Castillo de Perelada i els vins i destil·lats que tenen en distribució.
D’entre tots el cellers ( més de 30) destaco els següents:
Els vins de Domaine Weinbach, Alsàcia, França, amb els seus jocs d’acidesa, sucre i mineralitat.
Els vins de La chablisienne, Borgonya, França, amb un interessant Chablis 1er Cru Fourchaume 1994 Magnum, d’una agradable complexitat i vivesa.  
Els vins de Penfold’s, Austràlia, on destaco el seu RWT Shiraz 1999 de Barossa Valley.
El celler Cims de Porrera, DO Priorat, em va sorprendre amb un Cims de Porrera 1997 Doble Magnum, d’una vivesa desconcertant.
I dels vins de la casa, destaco la seva gamma alta, on el seu enòleg i director tècnic, Delfí Sanahuja, ens torna a sorprendre  amb un vi com el EX EX8 2006, un vi elaborat amb la Varietat Marselan, un creuament (híbrid) entre Cabernet Sauvignon i Garnatxa, oferint un vi immens, expressiu, seductor, fascinant. També destacable el EXEX7 2005 Monastrell 100%, i la garnatxa dolça amb un envelliment de 12 anys en bota.
Gran portafoli i bona ocasió per tastar coses interessants.
Versión Castellana.
Esta semana se ha hecho la presentación de los vinos de Perelada Comercial, presentando los vinos de Castillo de Perelada y los vinos y destilados que tienen en distribución.
De entre todas las bodegas (más de 30) destaco las siguientes:
Los vinos de Domaine Weinbach, Alsacia, Francia, con sus juegos de acidez, azúcar y mineralidad.
Los vinos de La chablisienne, Borgoña, Francia, con un interesante Chablis 1er Cru Fourchaume 1994 Magnum, de una agradable complejidad y viveza.
Los vinos de Penfold's, Australia, donde destaco su RWT Shiraz 1999 de Barossa Valley.
La bodega Cims de Porrera, DO Priorat, me sorprendió con un Cims de Porrera 1997 Doble Magnum, de una viveza desconcertante.
Y los vinos de la casa, destaco su gama alta, donde su enólogo y director técnico, Delfí Sanahuja, nos vuelve a sorprender con un vino como el EX EX8 2006, un vino elaborado con la variedad Marselan, un cruce (híbrido) entre Cabernet Sauvignon y Garnacha, ofreciendo un vino inmenso, expresivo, seductor, fascinante.
También destacable el EX EX7 2005 Monastrell 100%, y la garnacha dulce con un envejecimiento de 12 años en barrica.
Gran portafolio y buena ocasión para probar cosas interesantes.

dijous, 5 de maig de 2011

Els nous Penedes

S’ha fet a Barcelona la presentació dels nous Penedès, on 34 cellers han presentat prop de 200 vins per a tastar, entre blancs, negres i rosats. Hi ha una tendència  en vins elaborats amb varietats autòctones, però continuem amb la mania del 5% ( o sigui, afegir als vins blancs un 5% de Muscat per a fer-lo, segons ells, més comercial), que el que fa és emmascarar la personalitat del vi amb aroma a moscatell. De fet, sempre m’ha resultat molt difícil explicar a un estranger la identitat del Penedès, una DO amb 16 varietats autoritzades :
Varietats Negres: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Merlot, Garnatxa, Samsó, Ull de llebre.
Varietats Blanques: Chardonnay, Gewürstraminer, Riesling, Macabeu, Malvasia de Sitges, Moscatell d'Alexandria, Parellada, Xarel·lo.
Amb tantes varietats, entre la volubilitat de vins i la dispersió d’estils, se’m fa difícil trobar una línia identificativa d’identitat, a no ser que anem a buscar monovarietals de vins blancs de varietats autòctones, i en negres alguns Ull de llebre i Cabernet Sauvignon.
Diuen els castellans però, que en la variedad, está el gusto.
No ho sé.
Versión Castellana
Se ha hecho en Barcelona la presentación dels nous Penedès, donde 34 bodegas han presentado cerca de 200 vinos para degustar, entre blancos, tintos y rosados. Hay una tendencia en vinos elaborados con variedades autóctonas, pero continuamos con la manía del 5% (o sea, añadir a los vinos blancos un 5% de Muscat para hacerlo, según ellos, más comercial), consiguiendo simplemente enmascarar la personalidad del vino con aroma a moscatel. De hecho, siempre me ha resultado muy difícil explicar a un extranjero la identidad del Penedès, una DO con 16 variedades autorizadas de momento:
Variedades Tintas: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Syrah, Merlot, Garnacha, Monastrell, Samsó, Tempranillo.
Variedades Blancas: Chardonnay, Gewürstraminer, Riesling, Macabeo, Malvasía de Sitges, Moscatel de Alejandría, Parellada, Xarel·lo.
Con tantas variedades, entre la volubilidad de vinos y la dispersión de estilos, se me hace difícil encontrar una línea identificativa de identidad, a no ser que vayamos a buscar monovarietales de vinos blancos de variedades autóctonas, y en tintos algunos Ull de llebre y Cabernet Sauvignon.
Dicen los castellanos, que en la varidad, está el gusto.
No sé.

diumenge, 1 de maig de 2011

16ª Fira del vi, 29 abril al 2 de Maig

Arribem divendres a la tarda a Falset, a la fira del vi. A les 19h Jordi Melendo fa la presentació del seu llibre Un sueño en la Champagne, i seguidament es fa el tast de vins blancs de la comarca del Priorat i vins blancs del món.

Sempre he pensat que el Priorat no és zona per fer vins blancs ( Montsant una mica) però d’entre tots els vins blancs de la comarca tastats, destaco el vi de Closa Batllet, elaborat amb la varietat Escanyavelles, i el vi Rar 2008 del celler Ruby Vintage, elaborat amb Garnatxa blanca i Chenin.
Desprès de sopar, fem cap al Celler Capçanes on organitzen La nit de les Garnatxes, on es poden tastar garnatxes de diferents terrers, de panal, llicorella, argila i calissa, per poder copsar l’impremta del sòl en el vi resultant. I cada vi estava maridat amb una tapa. El vi que a mi més em va agradar va ser el provinent del terrer de llicorella, oferint un vi més estructurat, de més volum i complexitat.
També es podien tastar vins dolços, i en una sala contigua, els vins d’un celler convidat, en aquesta ocasió era Vilaviniteca amb algunes de les seves distribucions.
Em va agradar molt la festa, l’organització, la gent, l’entorn, el glamour, els amics, els coneguts, la gent del vi, gent de la terra,(menys dos ossos passats), la companyonia, l’assistència, un èxit total i una activitat absolutament recomanable per als visitants de la fira.
Acabat el tast, cap a un local on tocava un grup, The Cucos, que versionava a Rains again the machine i grups de l’estil. Ambient jove i cerveser. Cap a casa.
Dissabte inauguració a les 11 de la fira de falset, on diferents cellers presenten el seu vi per a que els visitants el puguin tastar. Interessant el vi del celler Trossos del Priorat, amb el vi Lo mon 2008. Un vi contundent, musculat però fresc i elegant.
Dinem arròs de muntanya, al dinar popular de l’ermita de les pinyeres, al Masroig. Sobretaula amb vells viticultors de la zona: una autèntica immersió de sapiència popular.
A la tarda assistim al Vi de Nit, que s’organitza als Jardins de Mas Figueres, on cellers convidats presenten els seus vins, acompanyats amb jazz en viu.
D’aquí destaco del celler Orto vins, dins de la col·lecció singularitats, el vi monovarietal de Samsó, per la seva elegant estructura.
I el vi Els Pins Vers 2008, fet per l’enòloga Montse Nadal, un vi d’una fragància fresca i balsàmica, que fa que sobresurti de la resta de vins de la zona. Nosaltres acabem aquí.
La fira del vi de Falset, interessant i important fira de vins, una festa de vi,  amb un munt d’activitats per a tots els gustos i horaris, tant per a professionals com per aficionats, i que ningú s’hauria de perdre.
Versión Castellana
Llegamos el viernes por la tarde a Falset, a la feria del vino. A las 19h Jordi Melendo hace la presentación de su libro Un sueño en la Champagne, y seguidamente se hace la cata de los vinos blancos de la comarca del Priorat y vinos blancos del mundo.
Siempre he pensado que el Priorat no es zona para hacer vinos blancos (Montsant un poco) pero de entre todos los vinos blancos de la comarca catados, destaco el vino de Closa Batllet, elaborado con la variedad Escanyavelles, y el vino Rar 2008 de la bodega Ruby Vintage, elaborado con Garnacha blanca y Chenin.
Después de cenar, vamos a Celler Capçanes donde organizan La noche de las Garnachas, donde se pueden degustar garnachas de diferentes terruños; de panal, pizarra, arcilla y caliza, para poder captar la imprenta del terruño en el vino resultante. Y cada vino se maridaba con una tapa. El vino que a mí más me gustó fue el que provenía del terruño de pizarra, ofreciendo un vino más estructurado, de mayor volumen y complejidad.
También se podían catar vinos dulces, y en una sala contigua, los vinos de una bodega invitada, que en esta ocasión era Vilaviniteca con algunas de sus distribuciones.
Me gustó la fiesta, la organización, la gente, el entorno, el glamour, los amigos, los conocidos, la gente del vino, la gente de la tierra, (menos dos osos pasados), el compañerismo, la asistencia , un éxito total y una actividad absolutamente recomendable para los visitantes de la feria, amantes del vino.
Terminada la cata, fiesta en un local donde tocaba un grupo, The Cucos, que versionaba a Rains again the machine y grupos del estilo. Ambiente joven y cervecero. A casa.

Sábado, inauguración a las 11h de la feria de Falset, donde diferentes bodegas presentan su vino para que los visitantes lo puedan catar. Interesante el vino de la bodega Trossos del Priorat, con el vino Lo mon 2008. Un vino contundente, musculado pero fresco y elegante.
Almorzamos  arroz de montaña, en la comida popular de la ermita de Les Pinyeres, en el Masroig. Sobremesa con viejos viticultores de la zona: una auténtica inmersión de sabiduría popular.
Por la tarde asistimos al Vi de Nit, que se organiza en los Jardines de Mas Figueres, donde bodegas invitadas presentan sus vinos, acompañados con jazz en vivo.
De ahí destaco la bodega Orto vins, dentro de la colección singularitats, el vino monovarietal de Cariñena, por su elegante estructura.
Y el vino Els Pins Vers 2008, realizado por la enóloga Montse Nadal, un vino de una sorprendente fragancia, fresca y balsámica, que hace que sobresalga del resto de vinos de la zona. Nosotros acabamos aquí.
La feria del vino de Falset, interesante e importante feria de vinos, una fiesta del vino, con un actividades para todos los gustos y horarios, tanto para profesionales como para aficionados, y que nadie debería perderse.